از نقش فرم‌ها و فرآیندهای سازمانی چه می‌دانید؟

فرم‌ها و فرآیندهای سازمانی

در گذشته فرم‌ها و فرآیندهای سازمانی بر اساس سیستم کاغذی قابل اجرا بودند. سیستم کاغذی در کنار سختی فراوان، مصرف کاغذ بسیار زیادی را نیز در بر داشت. از این رو هرگز سیستم مقرون به صرفه و مناسبی نبود. اما امروزه سیستم کاغذی با تغییر و تحول چشمگیری مواجه شده است. مدیریت سیستم فرم‌ها و […]