چقدر سیستم مدیریت مستندات را می‌شناسید؟!

سیستم مدیریت مستندات

از سیستم مدیریت مستندات چه می‌دانید؟! Document management system تعبیری از روند مداوم دیجیتال سازی و بهبود عملکرد سازمانی با مدیریت هوشمندانه‌ی اسناد است. این سیستم به عنوان بهترین سیستم برای آسان‌تر کردن کارها و نگهداری و مدیریت دقیق اسناد به شمار می‌رود. از این سیستم با عنوان DMS نیز یاد می‌شود. یکی از مشکلات […]