ابزارهای هوش تجاری یا BI

ابزارهای هوش تجاری یا BI برای پیاده سازی هوش تجاری در سازمان، شما نیازمند انتخاب ابزار مناسب و متناسب با سازمان و داده های خود هستید. به طور کلی، ابزارهای BI شامل موارد زیر هستند: Tableau QlikView / Qlik Sense MicroStrategy IBM Congas SAP Business Objects Oracle Business Intelligence (OBIEE) Looker Domo Yellowfin Dundas BI […]