نقش SharePoint در سازمان‌ها چیست؟!

SharePoint

منظور از SharePoint به اشتراک گذاری محتوا، همکاری یکپارچه، دانش و برنامه‌های کاربردی جهت تقویت کار تیمی، یافتن سریع اطلاعات و… می‌باشد. استفاده از این نرم افزار کاربردی، برای پویا سازی یک تیم در هر پروژه، بسی حائز اهمیت خواهد بود. از طریق این نرم افزار کاربردی، می‌توان بخش‌های مختلف یک سازمان را برای اجرای […]