تعریف جامع از EPM

Project Server

در EPM می‌توان شاهد توصیف گسترده‌ی عملکرد مدیریت پروژه‌ها، بود. بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها در یک زمان با چندین پروژه در حال انجام مواجه هستند. هماهنگی آنها و همچنین پیشبرد و دستیابی به موفقیت در هر پروژه، امری دشوار و پیچیده خواهد بود. سیستم مدیریت پروژه سازمانی این امکان را برای مدیران فراهم می‌کند […]