از اهمیت وجود مرکز مدیریت پروژه‌ها چه می‌دانید؟

مرکز مدیریت پروژه‌ها

اهمیت وجود مرکز مدیریت پروژه‌ها به نظر شما وظیفه‌ی مرکز مدیریت پروژه‌ها چیست؟ آیا استفاده از این مرکز در سازمان‌ها الزامی است؟ یکی از مراکزی که در توسعه مدیریت پروژه‌های مختلف، مرکز تعالی شناخته می‌شود، مرکز مدیریت پروژه‌های متعدد است. هدف از شکل‌گیری این مرکز در سازمان‌ها، بهبود و استقرار سیستم‌ها و متدهای شایسته برای […]