هدف نهایی از تالیف گزارشات BI چیست؟

گزارشات BI

در صورتی که یک سازمان از روش‌های استراتژیک برای تهیه گزارشات BI استفاده نماید، قطعا با مزایای بسیار زیادی مواجه خواهد شد. هدف اصلی و مهم برای ارائه‌ی گزارشات هوش تجاری، ارائه‌ی داده‌های جامع می‌باشد. در این صورت مدیران می‌توانند به راحتی به اطلاعات ضروری و تفسیر یافته دسترسی پیدا کنند. در نتیجه با این […]

چرایی استفاده از گزارشات BI در کسب و کارهای مختلف

گزارشات BI

گزارشات BI گزارشات BI امکانات قابل توجهی را برای مدیران کسب و کارها فراهم می‌کنند. این گزارشات در پی فرآیندهای خاص و با اهداف مهم تهیه می‌شوند. هوش تجاری می‌تواند مدیران را در فرآیند تصمیم گیری هوشمندانه، همراهی نماید. این تکنولوژی مدرن، مزایای بسیار زیادی را در بر دارد. لذا بسیاری از کسب و کارهای […]