چرایی استفاده از گزارشات BI در کسب و کارهای مختلف

گزارشات BI

گزارشات BI گزارشات BI امکانات قابل توجهی را برای مدیران کسب و کارها فراهم می‌کنند. این گزارشات در پی فرآیندهای خاص و با اهداف مهم تهیه می‌شوند. هوش تجاری می‌تواند مدیران را در فرآیند تصمیم گیری هوشمندانه، همراهی نماید. این تکنولوژی مدرن، مزایای بسیار زیادی را در بر دارد. لذا بسیاری از کسب و کارهای […]

اهمیت استفاده از گزارشات BI در کسب و کارهای مختلف

اهمیت استفاده از گزارشات BI

از گزارشات BI چه می‌دانید؟!؟ این گزارشات یکی از ضروری‌ترین گزارشات برای هر کسب و کاری به شمار می‌روند. این گزارشات امکانات مناسبی را برای کاربران رقم می‌زنند. به نحوی که آنها می‌توانند به راحتی به ارتباط بین متغیرها دست یابند. همچنین آنها می‌توانند ترندهای داده‌ها را در طی زمان مشخص مشاهده کنند. لذا این […]